Vzdelávanie / iné vzdelávanie / Osobný rozvoj / Pedagogika / Prírodné vedy

Čomu sa venujeme

Záujmové krúžky pre: 

Materské školy - Základné školy - Stredné školy 

Športové krúžky, kultúrno-spoločenské krúžky, prírodovedné krúžky, alebo krúžky z oblasťi vedy a techniky.

 

Postupové súťaže:

- Predmetové olympiády sú určené najmä pre deti nadané v jazykoch, alebo prírodovedných predmetoch. 

- Športové postupové súťaže sa zaoberajú populárnymi športovými disciplínami.

- Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) prináša deťom možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v umeleckých disciplínach.

 

Príležitostné aktivity:

Tieto akcie môžu byť jednorázové alebo môžu mať cyklický charakter, niektoré sú s postupom do vyššieho kola, iné nie.  Sú to akcie z najrôznejším zameraním a témou, od zábavných, či športových podujatí, cez tvorivé dielničky, ale aj vedomostné súťaže až po aktivity, ktoré si stanovili za cieľ pomocou prevencie prostredníctvom organizovaného voľného času bojovať so sociálno-patologickými javmi u detí.

 

Organizovanie letných táborov:

Centrum voľného času má vo svojej náplni práce aj organizovanie táborov počas prázdnin. Naše CVČ každoročne organizuje denné (prímestské) tábory. Každoročne organizujeme jeden jarný denný tábor (počas jarných prázdnin nášho kraja) a tri letné denné tábory (dva v júli, jeden v auguste).

O nás

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

 

Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

 

CVČ má 4 oddelenia (estetika a spoločenské vedy, prírodoveda a veda a technika, šport a rekreačná činnosť, práca s mládežou), ktoré zastrešujú  25  záujmových útvarov pravidelnej záujmovej činnosti. Prevádzka CVČ je spravidla popoludní, ale v prípade potreby organizačného zabezpečenia postupových súťaží a iných podujatí  je prevádzka aj v dopoludňajších hodinách.

 

Viac informácií o nás a načich aktivitách nájdete na našom webe :)

Motto

Keďže je cesta nekonečná, len tak kráčať dopredu nemá zmysel. Dôležitý je smer.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+  

Spoločnosť založená:   2002

Vhodné pre:   muži aj ženy

Záujmové útvary - krúžky

Jednou zo základných úloh centier voľného času je zabezpečiť deťom po vyučovacom procese možnosť stráviť pri rôznych zaujímavých činnostiach svoj voľný čas. Okrem príležitostných aktivít je najdôležitejšou náplňou našej činnosti aj organizovanie záumových útvarov - krúžkov.

 

Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky krúžkov z viacerých oblastí, či už ide o oblasť športovú, kultúrno-spoločenskú, prírodovednú alebo oblasť vedy a techniky.

 

Aktuálnu ponuku krúžkov pre nasledujúci školský rok zverejňujeme vždy už v júni. Nájsť ju môžete spoločne s prihláškami priamo v našich priestoroch, na našich stránkach, no informačné letáky sú dostupné aj na všetkých školách v meste. Vyplnenú prihlášku je nám potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do 15. septembra. Informáciu o začiatku činnosti krúžkov sa dozviete na našej internetovej stránke. Krúžok nie je tréningová jednotka. Obsahovo je krúžok vymedzený výkonovými a obsahovými štandardmi, ktoré sú vypracované v CVČ.

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne).

Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

Postupové súťaže

Naše Centrum voľného času má dlhoročné skúsenosti s prípravou a organizovaním rôznych podujatí a súťaží. Súťaživosť detí je ich prirodzenou črtou a preto sa tieto podujatia medzi nimi tešia veľkej obľube. Časť podujatí je vyhlasovaná MŠVVaŠ SR, ďalšie sú vyhlasované rôznymi kultúrnymi organizáciami.

 

Predmetové olympiády sú určené najmä pre deti nadané v jazykoch, alebo prírodovedných predmetoch. Metodické pokyny, vyhlasovanie termínov a ďalšie dôležité usmernenia k predmetovým olympiádam uverejňuje Iuventa. Sú rozdelené do samostatných kategórií, podľa konkrétneho predmetu.

 

Športové postupové súťaže sa zaoberajú populárnymi športovými disciplínami. Ich organizátorom môžu byť školy alebo školské zariadenia. Informácie o týchto súťažiach nájdete na našich stránkach. Niektoré súťaže organizujú športové zväzy, informácie o nich na našich stránkach neuverejňujeme. Výsledky všetkých športových súťaží nájdete na stránke www.skolskysport.sk.

 

Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) prináša deťom možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v umeleckých disciplínach, ktorými sú prednes poézie, prózy, rozprávky či povesti a nechýba ani spev. Prezentácia pred ostatnými súťažiacimi a porotou prináša pre deti nielen možnosť sebarealizácie, ale aj možnosť vyskúšať si vlastnú odolnosť voči stresu, či ďalším determinantom výkonu.

Príležitostné aktivity

Aktivity CVČ zahřňajú aj podujatia z našej vlastnej tvorby, alebo projekty do ktorých sa zapojíme. Tieto akcie môžu byť jednorázové alebo môžu mať cyklický charakter, niektoré sú s postupom do vyššieho kola, iné nie. V našej hierarchii aktivít ich zaraďujeme pod príležitostnú činnosť. Sú to akcie z najrôznejším zameraním a témou, od zábavných, či športových podujatí, cez tvorivé dielničky, až po vedomostné súťaže.

 

Medzi naše príležitostné aktivity patria tieto podujatia:

Cesta rozprávkovým námestím; Cvičenie pre mamičky; Deň otvorených dverí CVČ; Deň žiarskych škôl; First lego league; Futbalový turnaj MŠ; Hádankár; Hod mobilom do diaľky; Kráľovná a sladké potešenie; Lesný pedagóg; Mám svojich starkých veľmi rád; Miss bábika; Najkreatívnejšia vianočná guľa; Olympijské festivaly Slovenska; Po stopách tajomstiev kaštieľa; Poď sa báť; Sudoku; Šachový turnaj; Tvorivé dielničky; Ukončenie krúžkových činností; Veľkonočná olympiáda; Viem kto som; Vodná elektráreň na Hrone; Zober loptu, nie drogy

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre materské školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Gymnastika

- DFS Hronček

- Prípravka DFS Hronček

- Florbal

- Malý výtvarník

- Malý výskumník

- Mažoretky

- Tanečná MŠ

- Zdravé nôžky

- Rekreačné korčuľovanie (začiatočníci)Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre základné školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Bábkové divadlo

- Tancovačka deti I. stupňa

- Digi Foto

- Florbal

- Zdravé nôžky

- DFS Hronček

- Gymnastika

- Gymnastika - prípravka na talentovky   

- Kondičná gymnastika pre  športovcov

- Halový futbal

- Moderný tanec (II. stupeň)

- Rekreačné korčuľovanie pre deti 1.-2.roč.ZŠ

- Klub dobrovoľníkov

- Kynologický

- Country tanec

- Maškrtníček

- Kreatívna tvorba

- Roztlieskavačky

- Stolný tenis

- Šach

- Rybárstvo

- Legovačka

- 3D Klub

- Klub MINI MENSA – Chytré hlavičky (II. st.)

- Strelecký krúžok

- Astronomický krúžok

 Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre stredné školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Klub dobrovoľníkov

- Digi Foto

- Florbal

- Stolný tenis

- Šach

- Rybárstvo

- 3D Klub

- Klub MINI MENSA -

- Hlavolamy

- Klub MOST

- Strelecký krúžok

 

 


Komentáre

ID: 000576